16.12.06 08:31

Konkurs architektoniczny, jednoetapowy, na opracowanie koncepcji architektoniczno zespołu budynku szkoły podstawowej i hali sportowej w Srebrnej Górze.

 

Konkurs przeprowadza - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Ogłoszenie konkursu architektonicznego, jednoetapowego, na opracowanie koncepcji architektoniczno zespołu budynku szkoły podstawowej i hali sportowej w Srebrnej Górze.

 

Konkurs przeprowadza - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław

 

1. ZAMAWIAJĄCY

1.1. Nazwa: Wójt Gminy Stoszowice.

1.2. Siedziba Zamawiającego: Stoszowice  97, powiat Ząbkowice Śląskie,

       woj. Dolnośląskie.

1.3. Sekretarz konkursu: mgr inż. Andrzej Koniński,

       tel. +48 74 816 45 23   fax. +48 74 818 10 59 , e-mail : a_kocinski@box43.pl,

           

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU

2.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno  zespołu  budynku szkoły podstawowej i  hali  sportowej  w Srebrnej Górze przy ulicy Szkolnej , w tym:

a.    budowę nowej szkoły podstawowej, wraz z częścią żywieniową i biblioteczną

b.    małej hali sportowej, połączonej łącznikiem z budynkiem głównym

c.    zagospodarowanie terenu w powiązaniu z otoczeniem

 

2.2. Obszar działki, na której zostanie wzniesiony zespół budynków szkoły i hali, ma powierzchnię ok. 2,21 ha. Granice działki wyznaczają ulice: Szkolna, Jasna, Kąpielowa i Kolejowa.

Na terenie objętym konkursem znajduje się budynek przeznaczony do wyburzenia, zawierający przedszkole i dwa lokale mieszkalne. Należy w związku z tym wydzielić na terenie opracowania miejsce na lokalizację małego domu mieszkalnego o powierzchni działki ok. 0,05 ha.

 

 

3. WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU

3.1.     

Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2007 r do godz. 15,30, za pokwitowaniem odbioru (załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu) na adres:  Urząd Gminy , 57-213 Stoszowice 97, powiat Ząbkowice Śląskie, województwo Dolnośląskie.

Pracę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed upływem wskazanego terminu zostanie wysłana Zamawiającemu konkurs przesyłką pocztową lub kurierską i Uczestnik konkursu, najpóźniej przed upływem terminu na jej złożenie powiadomi Organizatora konkursu - faksem lub pocztą elektroniczną - o jej wysłaniu, a praca dotrze do Zamawiającego najpóźniej do 26.02. 2007 do godz. 15,00.

      W przypadku wysyłki pracy pocztą, należy dołączyć nie zaklejoną kopertę, zawierającą pokwitowanie złożenia pracy konkursowej oraz karty identyfikacyjnej, zaadresowaną adresem zwrotnym, (nie będącym adresem uczestnika konkursu) i opatrzoną znaczkiem jak na list polecony.

       Każda praca konkursowa winna zawierać zaklejoną kopertę zawierającą kartę identyfikacyjną (zał. 4a) i oznaczoną jedynie wybraną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą. Koperta winna być zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością . Koperta ta w stanie nienaruszonym będzie przechowywana przez Sekretarza organizacyjnego konkursu. Otwarcia koperty dokona sąd konkursowy po rozstrzygnięciu konkursu.

3.2.      Uczestnikami konkursu mogą być:

3.2.1.  Osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te występujące wspólnie i które spełniają dodatkowo następujące wymagania:

3.2.2. Osoby, które nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3.2.3. Ustala się, że co najmniej jedna osoba w zespole składającym pracę konkursową musi spełnić powyższe wymagania.

3.3. Udział w konkursie zobowiązuje uczestnika do podjęcia dalszych prac projektowych, zgodnie z warunkami i z rozstrzygnięciem konkursu.

 

 

4. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

a)  poprawność i wartości rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego – 40%,   

b)  atrakcyjność i walory przestrzenne   rozwiązań architektonicznych – 30%,

c)  wartości konstrukcyjne i materiałowe projektu – 20%,

d)  walory eksploatacyjne i ekonomiczność rozwiązań – 10%,

 

 

5. SPOSÓB UZYSKANIA REGULAMINU KONKURSU

Regulamin i materiały konkursu można uzyskać bezpłatnie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stoszowice: www.stoszowice.pl lub oddziału SARP Wrocław: www.wroclaw.sarp.org.pl.

 

 

6. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

Prace konkursowe należy składać w dniu 22 lutego 2007 r. w godzinach od 900do 1530 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Stoszowice.

 

 

7. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD

7.1.   Nagrodą w konkursie jest wypłacenie kwot, o których mowa w pkt. 6.3 (poniżej) autorom (zespołom autorskim) najlepszych prac konkursowych oraz zaproszenie autora (zespołu autorskiego) pracy, która otrzyma I nagrodę do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej inwestycji pt. Budowa zespołu szkoły podstawowej wraz hala sportową w Srebrne Górze, obejmującej budowę nowych budynków oraz zagospodarowanie terenu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

7.2.   Sąd Konkursowy przyzna nagrody autorom (zespołom autorskim) prac konkursowych, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie Sądu Konkursowego.

7.3.   Na nagrody pieniężne przeznacza się kwotę 30.000,00 zł z następującym podziałem :

·           I nagroda       - 10.000,00 zł

·           II nagroda      -  8.000,00 zł

·           III nagroda     -  6.000,00 zł   

·           Wyróżnienia  -  łącznie 6.000 zł (wg uznania Sądu)

 

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 06.11.2006 roku.

 

 

UWAGA!

Zmiana terminów określonych w rozdziale i pkt.3 „Regulaminu i warunki  konkursu na rozwiązanie koncepcji architektonicznej ZESPOŁU BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I  HALI  SPORTOWEJ  w Srebrnej Górze  

 

3. TERMINY

 

 

 

3.1.

Ogłoszenie konkursu

 06 listopada  2006 r.

3.2.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

(zgodnie z w/wym. Ustawą w terminie min. 21 dni od ogłoszenia konkursu)

do dnia  5 grudnia  2006 r.

3.3.

Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych

do 8 grudnia 2006 r.

 

3.4

Nadsyłanie pytań

do dnia 14 grudnia 2006 r.

 

3.5.     

Wysyłanie odpowiedzi                                                                                                     

do 23 grudnia 2006 r.

3.6

Składanie prac konkursowych

do dnia 22 lutego  2007 r.

3.7.

Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy prac konkursowych

8 marca 2007 r. godz.1500

3.8.

Wystawa prac konkursowych, publiczna dyskusja pokonkursowa

16 marca 2007 r. 

 

 

Odpowiedzi na pytania - część 2

- poprawki i uzupełnienia do regulaminu konkursu.

Uwaga - zmiana terminów! 

Załącznik nr 6 - patrz strona internetowa gminy (po Świętach)

 

 

 

 

Uwaga – ostateczne

 terminy zakończenia konkursu

 oraz inne ustalenia dotyczące składania prac konkursowych!

 

Składanie prac konkursowych (termin ostateczny)  - do dnia 22 lutego 2007 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy prac konkursowych - 8 marca 2007 r. godz.1500

Wystawa prac konkursowych, publiczna dyskusja pokonkursowa - 16 marca 2007 r.

 

 

Za porozumieniem Zamawiającego i Organizatora konkursu na Zespół budynków szkoły podstawowej i hali sportowej w Srebrnej Górze, wprowadza się kolejną zmianę w terminach zakończenia konkursu oraz uściśla wymogi dotyczące składania prac konkursowych Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2007 r do godz. 15,30, za pokwitowaniem odbioru (załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu) na adres:  Urząd Gminy , 57-213 Stoszowice 97, powiat Ząbkowice Śląskie, województwo Dolnośląskie.

Pracę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed upływem wskazanego terminu zostanie wysłana Zamawiającemu konkurs przesyłką pocztową lub kurierską i Uczestnik konkursu, najpóźniej przed upływem terminu na jej złożenie powiadomi Organizatora konkursu - faksem lub pocztą elektroniczną - o jej wysłaniu, a praca dotrze do Zamawiającego najpóźniej do 26.02. 2007 do godz. 15,00.

      W przypadku wysyłki pracy pocztą, należy dołączyć nie zaklejoną kopertę, zawierającą pokwitowanie złożenia pracy konkursowej oraz karty identyfikacyjnej, zaadresowaną adresem zwrotnym, (nie będącym adresem uczestnika konkursu) i opatrzoną znaczkiem jak na list polecony.

       Każda praca konkursowa winna zawierać zaklejoną kopertę zawierającą kartę identyfikacyjną (zał. 4a) i oznaczoną jedynie wybraną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą. Koperta winna być zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością . Koperta ta w stanie nienaruszonym będzie przechowywana przez Sekretarza organizacyjnego konkursu. Otwarcia koperty dokona sąd konkursowy po rozstrzygnięciu konkursu.

 

W załączeniu :

Załącznik 4a – karta identyfikacyjna

 

W imieniu Sądu konkursowego - Leszek Konarzewski 

 


Do góry