PL EN

Plenerowe konsultacje społeczne, organizowane w dniu 30 maja 2015 na międzywalu przy ul. Zawalnej, z udziałem mieszkańców i użytkowników terenu poddanego analizie, są próbą poznania opinii na temat planowanych działań i ich wpływu na świadomość „odzyskiwania” tożsamości przestrzeni dla lokalnych społeczności. Wzbogaca je program mający na celu zaktywizowanie mieszkańców i pozyskanie jak najszerszego grona uczestników projektu, kierowany do różnych grup wiekowych i społecznych, w tym m.in. konkurs plastyczny (we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi), piknik, atrakcje muzyczne i in. Podsumowanie w formie raportu zostanie dołączone (z opiniami eksperckimi) do regulaminu konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

Projekt dofinansowano ze środków MKiDN w ramach przygotowań do ESK 2016.