PL EN
Zrównoważenie w architekturze - wykład Anny Bać 

Data: 13.10
Godzina: 14:00
Miejsce Muzeum Architektury

Zrównoważenie (sustainability) jest paradygmatem współczesności, który doprowadził do konieczności postrzegania architektury poprzez pryzmat jej oddziaływania na środowisko naturalne, ale także społeczne i zbudowane. Celem architektury stała się redukcja negatywnego wpływu inwestycji na środowisko w kierunku regeneracji, czyli poprawy. Zrównoważona architektura to taka, która przyczynia się do ochrony i poprawy środowiska, społecznej satysfakcji oraz dobrobytu ekonomicznego, zgodnie z aspiracjami TBL. Dotychczasowe postrzeganie architektury poprzez ‘trwałość, użyteczność i piękno’ Witruwiusza czy poprzez ‘funkcję, formę i konstrukcję’ Broniewskiego, nabiera innego wymiaru. Obecnie architektura zostaje uzupełniona o aspekty społeczny, środowiskowy (ekologiczny) i ekonomiczny (gospodarczy), które są tzw. filarami zrównoważenia. Nadają one nowy wymiar projektowaniu i jego efektom. Wydawałoby się, że architektura od zawsze związana jest z tymi wartościami, lecz gdyby tak było nie istniałby obecny ruch zrównoważenia. W efekcie zrównoważenie przejawia się jako nurt, który charakteryzuje się szczególnym odniesieniem do takich pojęć jak: energia, woda, materiały, odpady, przyroda i transport oraz miejsce, społeczność i proces. Są one widziane poprzez pryzmat znaczenia skrótu 8R – reduce, reuse, recycle, renewable, regenerate, rething, respect i regulate. Znaczenie to odnosi się do wszystkich faz cyklu życia obiektu, bądź dowolnego produktu, tj. planowania, projektowania, budowy, użytkowania, demontażu, ponownego wykorzystania i ewentualnie utylizacji.Architektura uniwersalna = architektura tolerancyjna - wykład Martyny Stasiniewskiej

Data: 16.10
Godzina: 14:00
Miejsce: Infopunkt Nadodrze: Łokietka 5

Wystąpienie ma na celu pokazanie cech architektury uniwersalnej, dostosowanej do potrzeb wszystkich jej użytkowników, spełniającej oczekiwania odbiorców, ale także nie wykluczająca jednostki, z użytkowania danej przestrzeni. Referat udowadnia, że istnieją rozwiązania, które mogą zaspokoić poczucie estetyki konserwatora zabytków i nie wykluczyć dostępności do budynku osoby poruszającej się na wózku. Pokazane zostaną rozwiązania nienaruszające siedmiu zasad projektowania uniwersalnego: elastyczności w użyciu, prostoty i intuicyjności w użyciu, równych szans w dostępie, bezpieczeństwa, tolerancji, niewielkiego wysiłku fizycznego podczas użycia oraz przestrzeni wystarczającej do użycia. Zaprezentowane zostaną nowoczesne projekty architektoniczne, rozwiązania technologiczne, oznaczenia graficzne oraz wzornictwo przemysłowe, które umożliwiają poruszanie się po budynku i mieście.