PL EN

Zasady udziału w konferencji
Udział w konferencji jest bezpłatny.


Abstrakty o długości do 500 słów, w języku polskim i angielskim przyjmowane będą do dnia 9 sierpnia 2016, za pośrednictwem platformy Ex Ordo: https://sarp2016.exordo.com.


Każdy z Autorów zobowiązany jest do wyboru jednego z paneli tematycznych i przedstawienia idei swojego artykułu odpowiadającej treściowo wybranej tematyce. Dopuszcza się trzy formy prezentacji konferencyjnej: artykuł naukowy, poster lub prezentację typu pecha-kucha.


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji mogą zarejestrować się za pośrednictwem platformy Ex Ordo: https://sarp2016.exordo.com.

Artykuły przyjęte do druku zostaną wydane w monograficznym dwujęzycznym wydaniu specjalnym czasopisma Architectus publikowanego przez WA PWr (9 pkt wg MNiSW), dostępnego on-line: http://architectus.arch.pwr.wroc.pl/polski/00menu/menu.html.


Ważne terminy 


 - nadsyłanie abstraktów w jęz. polskim i angielskim (do 500 słów każdy): do 9 sierpnia 2016 (termin został przedłużony


- nadsyłanie pełnych referatów: do 7 października 2016, za pośrednictwem platformy Ex Ordo (https://sarp2016.exordo.com)


- rejestracja czynnych uczestników / autorów referatów: na miejscu w pierwszym dniu konferencji


- rejestracja słuchaczy: do 5 października 2016 poprzez platformę Ex Ordo  (https://sarp2016.exordo.com)


Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów udziału w wydarzeniach konferencyjnych, wydania pokonferencyjnego w czasopiśmie Architectus (9 pkt. wg MNiSW) i lekki lunch w trakcie konferencji.


Organizatorzy nie pokrywają kosztów pobytu i podróży uczestników do Wrocławia, zapewniają natomiast pomoc w zorganizowaniu noclegów.


Pełna informacja dotycząca treści abstraktów, niezbędnych uregulowań prawnoautorskich oraz instrukcja wydawnicza jest dostępna po zalogowaniu się na platformie Ex Ordo: https://sarp2016.exordo.com.