PL EN

Nawiązując do tegorocznego hasła festiwalu DoFA „Miasto poprzemysłowe”, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu jako współorganizator 8. edycji festiwalu zaprasza na konferencję naukową poświęconą dziedzictwu technicznemu i przemysłowemu.


Jednym z największych wyzwań dzisiejszych czasów jest zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych. Przekształcenia gospodarki polskiej lat 90. XX wieku na trwałe zmieniły krajobraz polskich miast. Zamknięto wiele fabryk i kopalni, dzisiaj ich zabudowania i wyposażenie często niszczeją, ponieważ brakuje ludzi, którzy dostrzegliby ich wartość i dali im nowe, już nieprzemysłowe życie. Trzeba też pamiętać, że temat rewitalizacji obiektów poprzemysłowych to zagadnienie złożone: o ich wartość trzeba pytać zarówno architektów i urbanistów, jak i techników, historyków i historyków sztuki. O wadze obiektu przemysłowego niejednokrotnie nie decyduje estetyka, lecz historyczna wartość, istotną rolę odgrywa tu oryginalne wyposażenie. Często zachowane ciągi technologiczne są najważniejszym elementem danego obiektu, innym razem może to być układ założenia, ważne bywają funkcje socjalne. Kontekst, w jakim osadzone było dziedzictwo przemysłowe i techniczne, jest niezwykle barwny.


Zależy nam na szerokiej dyskusji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i praktyków: historyków, historyków sztuki, konserwatorów, architektów, urbanistów, a także inżynierów i techników, a nawet kulturoznawców i socjologów zajmujących się przestrzeniami zrewitalizowanymi. Liczymy, że pojawią się w niej odniesienia nie tylko do polskich przykładów rewitalizacji architektury poprzemysłowej, lecz także do przykładów zagospodarowania obiektów o tym charakterze w całej Europie.


Zagadnienia, które będą poruszane na konferencji, zgrupowano w dwa bloki tematyczne. Pierwszy to „Dobre praktyki w rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego”, drugi zaś to „Architektura industrialna i wyposażenie – najcenniejsze obiekty i zespoły obiektów oraz znaczenie zachowanej infrastruktury, oryginalnych maszyn i ciągów technologicznych dla zabytku techniki.


Na konferencji przedstawione zostaną najciekawsze i najlepsze rewitalizacje obiektów poprzemysłowych w kraju oraz ich kontekst. Zabytki techniki i przemysłu to nie tylko bryła, architektura, jak wspominaliśmy, ale także bezcenne wyposażenie związane z dawną funkcją i przeznaczeniem miejsca. Będziemy zatem mówić nie tylko o perłach architektury, ale też o perłach techniki oraz o zabytkach jako nośnikach cennych informacji o przemianach technologicznych. Zapraszamy do prezentacji swoich wyników badań wybranych obiektów bądź zespołów obiektów poprzemysłowych.


Konferencja odbywać się będzie w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu – instytucji kultury działającej w murach dawnej kopalni Julia (wcześniej Thorez), otwartej w 2014 roku po kilku latach adaptacji. Jest to jeden z najcenniejszych obiektów górniczych na mapie Polski, a nawet Europy.