PL EN

Historia rozwoju Dolnego Śląska jest ściśle związana z rozwijającym się tu rzemiosłem, a od drugiej połowy XIX wieku przemysłem. Reformy gospodarcze i społeczne z początku XIX wieku przyczyniły się do ożywienia gospodarki wykorzystującej bogate zasoby surowców, a także umożliwiły pozyskiwanie energii.


Połączenie koleją głównych miast śląskich z innymi regionami rozpoczęło szybki wzrost gospodarczy i społeczny. Linie kolejowe, łącząc wytwórców z rynkami zbytu, przyspieszyły postęp przemysłu na Dolnym Śląsku na niespotykaną do tej pory skalę. Rozpędzająca się gospodarka tworzyła miejsca pracy i spowodowała gwałtowny wzrost śląskich miast. Również dla Wrocławia powstanie sieci połączeń kolejowych oznaczało nagły rozkwit. Do końca XIX wieku powierzchnia i liczba ludności miasta zwiększyły się wielokrotnie.


Po II wojnie światowej nastąpiło znaczne spowolnienie postępu gospodarczego Dolnego Śląska. Pod koniec XX wieku do likwidacji wielu gałęzi przemysłu doprowadziły między innymi zmiany w technologiach wytwarzania. Ślady po włókiennictwie, górnictwie, przemyśle maszynowym, rolno-spożywczym, kiedyś synonimy nowoczesności regionu, stały się bogatym, ale nikomu niepotrzebnym dziedzictwem minionej epoki industrializacji na Śląsku.


Szansą dla zachowania dolnośląskich zabytków techniki jest dziś rosnące zainteresowanie tą wyjątkową spuścizną, a rozwój turystyki przemysłowej staje się punktem wyjścia dla poszukiwania nowych sposobów wykorzystania obiektów o charakterze poprzemysłowym. Planowane ponowne uruchomienie historycznych połączeń kolejowych, już nie do celów przemysłowych, ale na potrzeby ruchu turystycznego, z pewnością ułatwi zwiedzanie zabytków techniki Dolnego Śląska.


Mapa zabytków techniki ma na celu wskazanie najważniejszych zachowanych śladów rozwoju przemysłowego Śląska, zaś krótkie opisy wybranych zabytków pozwolą na podjęcie decyzji o wyborze obiektów do poznania. Wydaniu mapy towarzyszy wystawa plenerowa (20.09-06.10, Wrocław, ul. Oławska) prezentująca dolnośląskie dziedzictwo poprzemysłowe.


Patronat honorowy nad wydawnictwem:

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków


Partnerzy merytoryczni projektu:

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu