PL EN

Aktualności

Pożegnanie - Profesor dr hab. inż. arch. Jerzy Charytonowicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy o odejściu

Profesora dr. hab. inż. arch. Jerzego Charytonowicza

Rodzinie i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia,

Zarząd oraz koleżanki i koledzy z SARP O/Wrocław


Profesor dr hab. inż. arch. Jerzy Charytonowicz przez całe życie zawodowe był związany z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pracował na Uczelni w latach 1969-2016. W roku 1978 uzyskał stopień doktora, w 1994 stopień doktora habilitowanego, a w 2010 uzyskał tytuł profesora. W latach 1989-2015 był kierownikiem wydziałowego Zakładu Architektury Wnętrz i Form Przemysłowych. Prowadził zajęcia projektowe, wykłady i seminaria. Kształcił pokolenia studentów architektury, był promotorem prac dyplomowych i doktorskich. Recenzował wiele prac naukowych, wniosków habilitacyjnych i profesorskich. W latach 1981-1986 wykładał także na uniwersytetach w Erbilu i Mosulu w Iraku, a w latach 2000. w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.

W Politechnice Wrocławskiej prowadził aktywną działalność badawczą, czego efektem było opublikowanie dziesiątków prac naukowych, w tym książek i artykułów. Należał do prekursorów badań z zakresu zastosowania ergonomii w architekturze. Był redaktorem naczelnym serii wydawniczej Zastosowania Ergonomii. Z tymi badaniami łączyła się też Jego aktywność organizacyjna. Od roku 1999 był prezesem Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego - PTErg, a w latach 2003-2018 przewodniczącym Komisji Ergonomii Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Od 1994 r. był członkiem International Ergonomics Association - IEA, członkiem zagranicznym amerykańskiego towarzystwa naukowego Human Factors and Ergonomics Society - HFES oraz członkiem towarzystwa Psychophysiology In Ergonomics - PIE. Organizował i przewodniczył komitetom organizacyjnym i naukowym wielu edycji międzynarodowych konferencji, w tym Human Factors, Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure, afiliowanej przez International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics oraz Ogólnopolskiej Konferencji Ergonomicznej.

Był autorem wielu projektów i realizacji z zakresu architektury, wnętrz i wzornictwa przemysłowego. W latach 1987-1990 w ramach Instytutu Wzornictwa Przemysłowego kierował badaniami pt.: „Zunifikowane rodziny mebli laboratoryjnych", czego efektem było uzyskanie patentu i wdrożenie mebli do produkcji. Był członkiem wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów.

Profesor Jerzy Charytonowicz był wielokrotnie nagradzany za działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i organizacyjną przez kolejnych Rektorów Politechniki Wrocławskej i Dziekanów Wydziału Architektury. Uzyskał Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej (1987), Honorowy Medal PTErg za zasługi dla polskiej ergonomii (1997), Srebrny Krzyż Zasługi (1998), Medal Zarządu Głównego PTErg im. W. Jastrzębowskiego (2006), Medal 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu (2010), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2010), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014).