PL EN

Aktualności

KONKURS SARP nr 975 - Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

                          


                                                           OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław, ogłasza


DWUETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY na opracowanie koncepcji SIEDZIBY MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH WE WROCŁAWIU


Cel i zadanie konkursu:

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i

architektonicznym koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji nowej siedziby Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.


Kryteria oceny opracowań studialnych Etapu I Konkursu:

Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:

a) akcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych projektowanej siedziby Muzeum;

b) funkcjonalność przyjętych rozwiązań w kontekście wymogów programowo-funkcjonalnych i użytkowych projektowanej siedziby Muzeum;

c) realność przyjętych rozwiązań;

Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:

d) ekonomika rozwiązań;

e) energooszczędność obiektu (racjonalność proponowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych).


Kryteria oceny prac konkursowych Etapu II Konkursu:

Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:

a) atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych projektowanej siedziby Muzeum;

b) funkcjonalność przyjętych rozwiązań wnętrz obiektu siedziby Muzeum w kontekście wymogów programowo-użytkowych nowej siedziby Muzeum;

c) walory eksploatacyjne przyjętych rozwiązań;

d) realność przyjętych rozwiązań;

e) uniwersalność przestrzeni wystawowych;

Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:

f) ekonomika przyjętych rozwiązań, w relacji kosztów realizacji i kosztów użytkowania;

g) energooszczędność i proekologiczny charakter rozwiązań.


Harmonogram Konkursu:

1) Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 12.12.2017 do godz. 15.00

2) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału – do 20.12.2017 do godz. 15.00

3) Wysłanie zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom – 05.01.2018

4) Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych – do 15.01.2018

5) Termin składania opracowań studialnych Etapu I Konkursu – do 28.02.2018 do godz. 15.00

6) Wysłanie zaproszeń do składania prac konkursowych zakwalifikowanym kandydatom – 14.03.2018

7) Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych – do 20.03.2018 r. do godz. 15.00

8) Termin składania prac konkursowych Etapu II Konkursu – do 24.04.2018 do godz. 15.00

9) Ogłoszenie wyników konkursu – 30.04.2018 r.


Sąd Konkursowy:

1) Maciej Miłobędzki - Przewodniczący (architekt O/Wr SARP)

2) Maciej Hawrylak - Sędzia referent (architekt O/Wr SARP)

3) Andrzej Poniewierka - Członek (architekt O/Wr SARP)

4) Sędzia SARP

5) Adolf Juzwenko - Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

6) Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia

7) Agnieszka Morawińska - Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie

8) Janusz Czop - Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie


Nagrody: Pula nagród wynosi nie mniej niż 150 000 zł.

I NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł),

- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej;

- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wyceny prac projektowych SARP regulowanego odrębną umową;

- możliwość zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dodatkowego projektu dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum;

II NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości 35 000 zł

III NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie trzech wyróżnień. Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 45 000 zł


Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Organizatora:

https://ossolineum.pl/

oraz

pod adresem:


Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.