PL EN

Aktualności

OPEN CALL w ramach DoFA `22 MIASTO SOLIDARNE/SOLIDARY CITY

ENG

The Association of Polish Architects Wrocław Branch invites you to participate in OPEN CALL as part of the DoFA Lower Silesian Architecture Festival `22 SOLIDARY CITY.

This year's slogan of the Festival is SOLIDARY CITY.

Send your project responding to one of the festival categories!

Authors of the three best projects will be invited to present them during the 10th edition of the Lower Silesian Architecture Festival DoFA on-line or in person on 19.11.22. Selected works will be part of an exhibition at the Museum of Architecture in Wrocław during DoFA `22.

What does a solidary city mean for us today?

Contemporary crises concern as much insensitivity to nature and insensitivity to each other. The challenge of modern cities is not only to respond to a climate catastrophe, but also to social problems and inequalities, and these threads should not be treated separately. Our assumption is that none of us is self-sufficient. We are inscribed in the circle of dependence, the laws of nature, social relations, mutual care and public services based on a social contract. In this context, we understand solidarity as mutual support. As an exchange of care, in which we do not divide individuals into the stronger ones, who provide care, and the weaker ones, who only receive help. In our opinion, a solidary city is an organism and a place that empowers. Inclusive, intersectional and sensitive space designed together, which endeavours to respond to ecological and social demands at the same time.

With whom and with what should we be solidary?

During the 10th edition of DoFA, we ask: who is she, he and it we should take care of? What are their needs and what diverse groups they represent? Who is the city designed for, and whose needs does it ignore? The holistically understood call to solidarity is a pretext for discussing the refugee crisis, social inequalities and non-human city users.

We will look at the existing solutions in the context of supporting care work, creating municipal policies and bottom-up initiatives for meeting places and mutual support. We will consider feminist threads of space design and the flexibility of buildings in terms of transforming their functions. We will try to answer the question of what tools architects have at their disposal in the face of crises.


DO YOU HAVE AN IDEA FOR AN ANSWER TO THE SLOGAN SOLIDARY CITY?

SUBMIT YOUR IDEA AND YOUR PROJECT!


OPEN CALL TERMS AND CONDITIONS:

_ title: SOLIDARY CITY

_ categories to choose from:

1. RADICAL URBAN SPACES

2. NEW LOCALS

3. INTERSPECIES ALLIANCES

_ applications - to email address: wroclaw_konkursy@sarp.org.pl

In the email title: SOLIDARY CITY. OPEN CALL

You can apply alone or in a group.

You can submit new or previously published works.

_ what should be included in the application?

1. printable PDF graphic file 40x40 cm (with bleeds)

2. the same graphic file in JPG max 2 Mb

3. text up to 2,000 characters with spaces in English, doc format

4. completed attachments: application form (Annex 1), consent to the processing of personal data (Annex 2), declarations (Annex 3).

_ jury:

Michał Duda – director of the Museum of Architecture in Wrocław

Maciej Hawrylak –DoFA general director

Ada Kwiatkowska – chairperson of DoFA Programme Council

Barbara Nawrocka –DoFA `22 curator

Dominika Wilczyńska –DoFA `22 curator

_ deadlines:

1. asking questions - to address email: wroclaw_konkursy@sarp.org.pl by 22.09.22

2. submitting works by 4.11.2022

3. announcement of the results 31.10.2022


Reminder:

Authors/teams of the three best projects will be invited to present them during the 10th edition of the Lower Silesian Architecture Festival DoFA on-line or in person on 19.11.22. Selected works will be part of an exhibition at the Museum of Architecture in Wrocław during DoFA `22.

NEW DEADLINE: 4.11.2022


Organiser:

Association of Polish Architects, Wrocław Branch

---------------------------------------------------

PL

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław zaprasza do udziału w OPEN CALL w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA `22 MIASTO SOLIDARNE/SOLIDARY CITY.

Tegoroczne hasło Festiwalu to MIASTO SOLIDARNE/SOLIDARY CITY.

Wyślij swój projekt odpowiadający na jedno z festiwalowych haseł!

Autorzy_rki trzech najlepszych projektów zostaną zaproszeni do zaprezentowania ich podczas 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DOFA on-line lub osobiście w dniu 19.11.22.

Wybrane prace będą częścią wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu podczas DoFA `22.

Co współcześnie oznacza dla nas miasto solidarne?

Współczesne kryzysy w równej mierze dotyczą zarówno braku wrażliwości na przyrodę, jak i siebie nawzajem. Wyzwaniem współczesnych miast nie jest tylko odpowiedź na katastrofę klimatyczną, ale i na problemy i nierówności społeczne, a wątki te nie powinny być traktowane rozłącznie. Wychodzimy z założenia, że nikt z nas nie jest samowystarczalny_a. Jesteśmy wpisani_e w krąg zależności, praw natury, relacji społecznych, wzajemnej troski i usług publicznych opartych na społecznym kontrakcie. Solidarność w tym kontekście rozumiemy jako wzajemnie udzielane wsparcie. Jako wymianę opieki, w której nie dzielimy jednostek na te silniejsze, które opieki udzielają, i na słabsze, które tylko przyjmują pomoc. Miasto solidarne to, w naszym wyobrażeniu, organizm i miejsce, które upodmiotawia. Projektowana wspólnie przestrzeń inkluzywna, intersekcjonalna i wrażliwa, która stara się odpowiedzieć jednocześnie na postulaty ekologiczne i społeczne.

Z kim i z czym mamy być solidarne i solidarni?

Podczas 10. edycji DoFA pytamy, kim jest ta, ten i to, o których powinniśmy się zatroszczyć. Jakie ma potrzeby i jak różnorodne grupy reprezentuje? Dla kogo jest projektowane miasto, a czyje potrzeby pomija? Holistycznie ujęte wezwanie do solidarności stanowi pretekst do dyskusji o kryzysie uchodźczym, nierównościach społecznych czy nieludzkich użytkownikach miasta.

Przyjrzymy się dotychczasowym rozwiązaniom w kontekście wspierania pracy opiekuńczej, tworzenia miejskich polityk oraz oddolnie inicjowanych miejsc spotkań i wzajemnego wsparcia. Zastanowimy się nad feministycznymi wątkami projektowania przestrzeni oraz nad elastycznością budynków w zakresie przekształcania ich funkcji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakimi narzędziami w obliczu kryzysów dysponują architektki i architekci.


MASZ POMYSŁ NA ODPOWIEDŹ NA HASŁO MIASTO SOLIDARNE/SOLIDARY CITY?

ZGŁOŚ SWOJĄ IDEĘ I SWÓJ PROJEKT!


ZAŁOŻENIA I ZASADY OPEN CALL:

_ tytuł: MIASTO SOLIDARNE/SOLIDARY CITY

_ kategorie do wyboru:

1. RADYKALNE PRZESTRZENIE MIEJSKIE /RADICAL URBAN SPACES

2. NOWI_E MIESZKANKI_ŃCY/NEW LOCALS

3. SOJUSZE MIĘDZYGATUNKOWE/INTERSPECIES ALLIANCES

_ zgłoszenia - na adres mailowy: wroclaw_konkursy@sarp.org.pl

W tytule maila prosimy wpisać: SOLIDARY CITY. OPEN CALL

Można zgłaszać się samemu lub grupą.

Można wysyłać prace nowe lub już wcześniej publikowane.

_ co powinno zawierać zgłoszenie?

1. plik graficzny PDF 40x40 cm do druku ze spadami

2. ten sam plik graficzny w JPG max 2 Mb

3. tekst do 2 tys. znaków ze spacjami po angielsku, format doc

4. wypełnione załączniki: karta zgłoszeniowa (zał. 1), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) oświadczenia (zał. 3).

_ jury:

Michał Duda – dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu

Maciej Hawrylak – dyrektor generalny DoFA

Ada Kwiatkowska – przewodnicząca Rady Programowej DoFA

Barbara Nawrocka – kuratorka DoFA `22

Dominika Wilczyńska – kuratorka DoFA `22

_terminy:

1. zadawanie pytań - na adres mailowy: wroclaw_konkursy@sarp.org.pl do 22.09.22

2. zgłaszanie prac do 4.11.2022

3. ogłoszenie wyników 31.10.2022


Przypominamy:

Autorzy_rki/zespoły trzech najlepszych projektów zostaną zaproszeni do zaprezentowania ich podczas 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DOFA on-line lub osobiście w dniu 19.11.22.

Wybrane prace będą częścią wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu podczas DoFA `22.

NOWY DEADLINE: 4.11.2022


Organizator:

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław